Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2018
Bod č. 4: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Uznesenie 015/2018: Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Hlasovanie č. 4
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 20.06.2018 o 18 tej hodine

uznesenie č. 015/2018

k bodu č. 4 Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

I. Prerokovalo

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

II.     

A.                Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

 

V Beniciach: 22.06.2018

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

 

Vyvesené: 22.06.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0