Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2018
Bod č. 11: Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.

Uznesenie 022/2018: Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.

Hlasovanie č. 11
Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022.
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 20.06.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 022/2018

K BODU č. 11 Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie

I.                   Prerokovalo

Určenie počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie

II.                 

A.    Určuje

v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie:

2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Benice 5

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

B.     Určuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce obdobie:

2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce – 1, celý úväzok

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 22.06.2018

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0