Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2018
Bod č. 13: Komunitný plán sociálnych služieb

Uznesenie 024/2018: Komunitný plán sociálnych služieb

Hlasovanie č. 13
Komunitný plán sociálnych služieb
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 20.06.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 024/2018

K BODU č. 13 Komunitný plán sociálnych služieb

I.Prerokovalo

Komunitný plán sociálnych služieb

II.

A.    Schvaľuje

-Komunitný plán sociálnych služieb

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 22.06.2018

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0