Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.06.2018
Bod č. 15: Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie

Uznesenie 026/2018: Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie

Hlasovanie č. 15
Žiadosť na detské ihrisko – spolufinancovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 20.06.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 026/2018

k bodu č. 15 Žiadosť na detské ihrisko - spolufinancovanie

I.                   Prerokovalo

Žiadosť na detské ihrisko  -spolufinancovanie

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k žiadosti

A.Schvaľuje

Spolufinancovanie  v sume 6000,- €

B.Ukladá

Navŕšiť rozpočet na strane výdavkov

Zodpovedný: Emília Remšíková, ekonóm účtovník

Termín: 30.06.2018

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 22.06.2018

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 22.06.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0