Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 1: Úvodné náležitosti a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva f) Vystúpenie novozvoleného starostu

Uznesenie 1/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

A. berie na vedomie

1. výsledky voľby starostu  a volieb do  miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

1. novozvolená starostka mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ľubica Kolková zložila  zákonom prepísaný sľub starostky mestskej časti Bratislava-Devín

2. zvolení poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín zložili zákonom predpísaný sľub poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín:

Gabriel Drobniak, Ing. arch. 

Jana Jakubkovič, JUDr.                    

 Rastislav Kunst, Mgr.                        

Pavol Murín, Ing.                             

 Igor Prieložný, Bc.                            

Zuzana Šubová, Ing.                         

Katarína Šulovská, Ing.                    

                       

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0