Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 4: Poverenie zastupovania starostu mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 3/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

berie na vedomie

poverenie  na zastupovanie starostky mestskej časti Bratislava-Devín, ktorá zastupovaním poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín Bc. Igora Prieložného vo volebnom období 2018 – 2022 v rozsahu ktorý určí starostka písomne.

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0