Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 5: Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a určenie náplne ich práce

Uznesenie 4/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

zriaďuje tieto stále komisie ako svoje poradné a kontrolné orgány  :

a) komisiu ekonomickú

b) komisiu kultúrnu a sociálnu

c) komisiu  stavebnú a dopravnú

d) komisiu legislatívno-právnu a podnikateľských činností

e) komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

a určuje hlavné oblasti náplne činnosti stálych komisií MZ :

a) komisia ekonomická

Hlavné úlohy :

-  predkladá písomné stanoviská pre rokovanie miestneho zastupiteľstva k návrhu rozpočtu mestskej časti, jeho zmenám schvaľovaným v miestnom zastupiteľstve,  záverečnému účtu a výročnej správe mestskej časti

-  predkladá písomné stanovisko pre rokovanie miestneho zastupiteľstva k  návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch,

- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom vo vlastníctve hlavného mesta  zvereného mestskej časti do správy a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie miestneho zastupiteľstva ku všetkým materiálom týkajúcim sa prevodu zvereného majetku, prípadne k jeho zámene

b) komisia  kultúrno sociálna

Hlavné úlohy :

- spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry v mestskej časti

- spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti, ich organizácii a materiálnom technickom zabezpečení

- kontroluje čerpanie rozpočtu kultúrnej komisie

- spolupracuje pri organizovaní aktivít pre seniorov, mladé rodiny

- navrhuje výšku príspevku pre oprávnené žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dávky pomoci občanovi a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

c) komisia stavebná a dopravná

Hlavné úlohy :

- spolupracuje na usmerňovaní investičnej činnosti na kat. území Devín a overovaní jej súladu s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a s ďalšími územnoplánovacími podkladmi a príslušnými platnými právnymi predpismi,

- spolupracuje na tvorbe návrhov územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, ktoré obstaráva mestská časť

-  spolupracuje na vyjadrovaní sa k návrhom nadradených územnoplánovacích dokumentácií, ich doplnkov a zmien a územnoplánovacích podkladov, ktoré obstaráva hlavné mesto alebo BSK (t.z. k UP hl. mesta, UP VUC, + ďalšie územnoplánovacie podklady-generely, koncepcie, prognózy atď.)

-  spolupracuje pri vydávaní záväzných stanovísk v zmysle §140 b stavebného zákona  ako dotknutý orgán v konaniach, keď MČ nie stavebným úradom

- spolupracuje na riešení tém týkajúcich sa životného prostredia, statickej a dynamickej dopravy, dopravného značenia, ochrany verejného poriadku a záujmu.

d) komisia legislatívno-právna a podnikateľských činností

Hlavné úlohy :

-  navrhovať zmluvy a dodatky k zmluvám predkladaným na rokovanie miestneho zastupiteľstva,

-sledovať dodržiavanie rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva a v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, 

-  posudzovať z hľadiska právnej a legislatívno - technickej úpravy:  návrhy všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a návrhy doplnkov a zmien k rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva,

-   v rámci kontrolnej činnosti pôsobiť ako koordinačný a iniciatívny orgán spolupracujúci s miestnym kontrolórom, na základe kontrolných zistení  má právo miestnemu zastupiteľstvu navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin,

- v spolupráci s miestnym kontrolórom sa zúčastňovať na kontrole vo vybraných oblastiach,

- zaujímať stanovisko k podmienkam obchodných verejných súťaží,

- zaujímať stanovisko k predajom a prenájmom majetku,

-navrhovať zmeny štatútu hlavného mesta SR Bratislavy,

-riešiť nútenú správu,

 - koordinovať činnosti zamerané na podporu podnikateľov v mestskej časti

e) komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 Komisia   na ochranu verejného záujmu sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a má osobitné postavenie.

Hlavné úlohy:

  - prijíma každoročne písomné oznámenia starostu mestskej časti a poslancov podľa ústavného zákona, vedie ich evidenciu; písomné oznámenia sa prijímajú v uzatvorenej obálke označenej heslom „ Oznámenie podľa ústavného zákona - neotvárať“,

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0