Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 6: Návrh na voľbu predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 5/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

volí predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín:

a) Ing. Zuzana Šubová

 predseda  komisie ekonomickej

b) Ing. Katarína Šulovská

predseda  komisie kultúrnej a sociálnej

c) Ing. Pavol Murín

predseda  komisie  stavebnej a dopravnej

d) JUDr. Jana Jakubkovič

predseda komisie legislatívno-právnej a podnikateľských činností

e) Bc. Igor Prieložný

 predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 2 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0