Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 7: Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín

Uznesenie 6/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

určuje

plat starostky Ing. Ľubici Kolkovej na funkčné obdobie 2018-2022 vo výške: do 30.11.2018 1889,-€/ mesačne  a od 1.12.2018 vo výške 2.099,- €/ mesačne, ktorý sa každý rok  zvýši v zmysle Z.č.253/1994 Z.z, o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v závislosti od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, uvedeného zákona

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0