Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018
Bod č. 8: Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019

Uznesenie 7/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje

termíny  zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, ktoré sa budú konať v zasadačke miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019 nasledovne:

17. december 2018     o 17:30 hod.

18. február 2019         o 17:30 hod.

15. apríl 2019             o 17:30 hod.

24. jún 2019                o 17:30 hod.

23. september 2019    o 17:30 hod.

25. november 2019     o 17:30 hod.

16. december  2019    o 17:30 hod.

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0