Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 1: Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Uznesenie 1/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

správu predsedníčky Miestnej volebnej komisie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti.

Hlasovanie č. 6
Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (berie na vedomie)
Prítomní: 25 Neprítomní: 0 Za: 24 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1