Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 3: Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

Uznesenie 3/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. určuje,

že Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bude mať v 8. volebnom období 7 členov;

B. volí

za členov miestnej rady poslancov:  Martinu ULIČNÚ,

                                                          Borisa AŽALTOVIČA,

                                                          Adama BERKU,

                                                          Petru HITKOVÚ,

                                                          Milana REMIŠA,

                                                          Vieru SATINSKÚ,

                                                          Mateja VAGAČA.

Hlasovanie č. 10
Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba (volí MR.)
Prítomní: 25 Neprítomní: 0 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0