Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 4: Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Uznesenie 4/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

poveruje,

Ondreja DOSTÁLA za poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 11
Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva (poveruje O.Dostála)
Prítomní: 25 Neprítomní: 0 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0