Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 5: Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Uznesenie 5/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

zriaďuje

v súlade s § 15 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovné komisie miestneho zastupiteľstva:

  1.  Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
  2.  Komisiu mandátovú,
  3.  Komisiu pre nakladanie s majetkom a financie,
  4.  Komisiu pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu,
  5.  Komisiu pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie,
  6.  Komisiu pre vzdelávanie, mládež a šport,
  7.  Komisiu pre dopravu
  8.  Komisiu pre manažment verejnej správy a verejný poriadok,
  9.  Komisiu pre kultúru.
Hlasovanie č. 12
Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
Prítomní: 25 Neprítomní: 0 Za: 25 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0