Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 7: Určenie platu novozvolenej starostke

Uznesenie 7/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

určuje

starostke mestskej časti podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat vo výške pozostávajúcej z platu podľa § 3 ods. 1 zákona, ktorý je 3,21 - násobkom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, zvýšeného o 40 % v súlade s § 4 ods. z zákona s účinnosťou od 4.12.2018.

Hlasovanie č. 16
Určenie platu novozvolenej starostke
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 19 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 1