Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 8: Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018

Uznesenie 8/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

splnomocňuje

starostku mestskej časti

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018 súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie č. 17
Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 21 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0