Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018
Bod č. 10: Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018

Uznesenie 10/2018 - U

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

súhlasí

s poskytnutím náhrady platu odchádzajúcemu starostovi Radoslavovi Števčíkovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v počte 19 dní.

Hlasovanie č. 19
Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1