Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.12.2018
Bod č. 8: Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018

Uznesenie 047/2018: Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018

Hlasovanie č. 8
Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 05.12.2018 o 18 tej hodine

Záverečné zasadnutie

 Obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2014 - 2018

uznesenie č. 047/2018

k bodu č. 8 Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018

I.                   Prerokovalo

Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018

II.

A.    Berie na vedomie

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 04/2018

B.Schvaľuje

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 08.12.2018

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 08.12.2018

Zvesené

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0