Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018
Bod č. 5: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie 055/2018: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

Hlasovanie č. 5
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 055/2018

K BODU Č. 5. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

I. Prerokovalo

Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

II.

A. Schvaľuje

Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 12.12.2018

                                   Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0