Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018
Bod č. 6: Voľba mandátovej komisie

Uznesenie 056/2018: Voľba mandátovej komisie

Hlasovanie č. 6
Voľba mandátovej komisie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 056/2018

K BODU Č. 6. Voľba mandátovej komisie

I. Prerokovalo

Voľba mandátovej komisie

II.

A. Volí

Mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Ivana Brozmanová, Milan Levický, Rastislav Romančík

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 12.12.2018

                                   Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0