Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018
Bod č. 7: Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie

Uznesenie 057/2018: Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie

Hlasovanie č. 7
Overenie zloženie sľubu a správa mandátovej komisie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 057/2018

K BODU Č. 7. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

I. Prerokovalo

Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

II.

A. Konštatuje, že

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce obdržali od predsedu Miestnej volebnej komisie osvedčenia o zvolení

Novozvolení poslanci a starosta zložili sľub podľa ustanovenia § 13 a § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poslanec František Harazin nezložil sľub. Podľa § 25 ods. 2 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mu zaniká mandát poslanca

Novozvolení poslanci a starosta obce nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s ich funkciou v orgánoch samosprávy obce Benice podľa ustanovenia § 11 ods. 2 § 13 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

B. Berie na vedomie

- Odmietnutie zloženie sľubu poslanca Františka Harazina

- Správu predsedu Mandátovej komisie

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 12.12.2018

                                   Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0