Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018
Bod č. 8: Príhovor novozvoleného starostu obce

Uznesenie 058/2018: Príhovor novozvoleného starostu obce

Hlasovanie č. 8
Príhovor novozvoleného starostu obce
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 058/2018

K BODU Č. 8. Príhovor novozvoleného starostu obce

I. Prerokovalo

Príhovor novozvoleného starostu obce

II.

A. Berie na vedomie

Príhovor novozvoleného starostu obce

V Beniciach: 12.12.2018

                                   Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0