Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2018
Bod č. 9: Zriadenie komisií

Uznesenie 059/2018: Zriadenie komisií

Hlasovanie č. 9
Zriadenie komisií
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 059/2018

K BODU Č. 9. Zriadenie komisií

I. Prerokovalo

Zriadenie komisií

II.

A. Konštatuje, že

Bude voliť len „Komisiu na ochranu verejného záujmu“

B. Berie na vedomie, že

Návrh členov komisie

Delegovanie zástupcov do Rady ZŠ s MŠ Benice

C. Volí

Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Mgr. Ivana Brozmanová, Viliam Hajný, Rastislav Romančík

D. Potvrdzuje

Doterajších členov Rady ZŠ s MŠ Benice: Viliam Hajný, Rastislav Romančík

E. Deleguje

Mgr. Ivana Brozmanová, Renáta Ondrušová

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 12.12.2018

                                   Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 12.12.2018

Zvesené:

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0