Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.12.2018
Bod č. 1: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021

Uznesenie 11/2018 - 8. VO

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. schvaľuje

1.   rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 takto:

príjmy bežného rozpočtu                                                          23 769 491 Eur,

výdavky bežného rozpočtu                                                        23 549 852 Eur,

príjmy kapitálového rozpočtu                                                           10 000 Eur,

výdavky kapitálového rozpočtu                                                   1 788 000 Eur,

príjmové finančné operácie                                                          1 778 000 Eur,

výdavkové finančné operácie                                                                500 Eur,

výsledok hospodárenia                                                                    219 139 Eur.

 

2.   rozpočet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 na úrovni hlavných kategórií takto:

100 - daňové príjmy                                                                   13 540 500 Eur,

200 - nedaňové príjmy                                                                 4 556 870 Eur,

300 - granty a transfery                                                                5 682 121 Eur,

400 - príjmové operácie                                                               1 778 000 Eur,

500 - prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci                      0 Eur,

600 - bežné výdavky                                                                  23 549 852 Eur,

700 - kapitálové výdavky                                                            1 788 000 Eur,

800 - výdavkové operácie                                                                      500 Eur.

 

3.  rozpočet tvorby a použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019 takto:

použitie Fondu rozvoja bývania                                                      778 000 Eur,

použitie Fondu na obnovu budov škôl                                            

a školských zariadení                                                                                 0 Eur, 

použitie Rezervného fondu                                                          1 000 000 Eur,

tvorba Fondu poplatku za miestny rozvoj                                                  0 Eur,

použitie Fondu poplatku za miestny rozvoj                                               0 Eur,

tvorba Fondu na obnovu chodníkov                                                           0 Eur,

použitie Fondu na obnovu chodníkov                                                        0 Eur,

 

programový rozpočet mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na rok 2019,

 

príspevok do sociálneho fondu organizácií a zariadení mestskej časti vo výške 1,5 % z objemu vyplatených platov a miezd;

B: berie na vedomie

1. rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

2. rozpočty tvorby a použitia Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

3. rozpočty tvorby a použitia Rezervného fondu mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

4. rozpočty tvorby a použitia Fondu poplatku za miestny rozvoj mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

5. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu chodníkov mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

6. rozpočty tvorby a použitia Fondu na obnovu budov škôl a školských zariadení mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021,

7. programové rozpočty mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na roky 2020 a 2021;

C. splnomocňuje

starostku mestskej časti

vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2019 v súlade s § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorými sú  :

1. presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci jednotlivých programov do výšky 10% rozpočtu príslušného programu ,

2. povolené prekročenie a viazanie príjmov a výdavkov do výšky 10 % rozpočtu mestskej časti.

Hlasovanie č. 9
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2019 - 2021
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 20 Proti: 1 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1