Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.12.2018
Bod č. 2: Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

Uznesenie 12/2018 – 8. VO

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

A. berie na vedomie

plán termínov zasadnutí Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019;

B. schvaľuje

plán termínov zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019.

Hlasovanie č. 10
Návrh plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 22 Neprítomní: 3 Za: 22 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0