Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 4: Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín

Uznesenie 10/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

a)   schvaľuje

 

prerozdelenie čiastky 7968,66  €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava – Devín za rok 2017 po odvedení zákonom stanovenej čiastky do rezervného fondu a prirátania  vrátenej časti prebytku za rok 2016 medzi 10 veriteľov MČ Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2017  a to vo  výške 796,87 €

 

b)   žiada

 

starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky určenej na oddlženie pre JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing. Mornára voči MČ.

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0