Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 2: Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018.

Uznesenie 8/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

  1. berie na vedomie

 

Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018.

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0