Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 3: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021.

Uznesenie 9/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

1.Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

  1. schvaľuje

návrh rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021  s výhradami

  1. žiada

starostku MČ Bratislava - Devín, aby všetky odporúčania kontrolóra MČ Bratislava – Devín boli vyhodnotené v spolupráci s finančnou komisiou a následne zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2019.

Termín : apríl 2019

 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

berie na vedomie

správu hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021

 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava -  Devín

 

berie na vedomie

Stanovisko núteného správcu k návrhu rozpočtu na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0