Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 5: Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017.

Uznesenie 11/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

 

Berie na vedomie

 

Výročnú správu Mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0