Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 6: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 12/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

Schvaľuje

 

predĺženie doby prenájmu záhrad:

 

Por. č.

Nájomca

Parcelné číslo

Výmera (m2)

€/m2/rok

Predĺženie platnosti zmluvy

1

Breierová Eva

145

146

15

270

1,00

0,50

31.12.2023

2

Cicáková Oľga

1336/1

364

0,50

31.12.2023

3

Cisárová Jana

Cisár Ľubomír

1559

1558

17

400

1,00

0,50

31.12.2023

4

Cziko Gabriel

1182/6

219

0,50

31.12.2023

5

Čatlošová Narcisa

1515/1

454

0,50

31.12.2023

6

Droberjár Jozef

65

289

0,50

31.12.2023

7

Farkašová Karin

180

503

0,50

31.12.2023

8

Janták Viktor

283

282

18

502

1,00

0,50

31.12.2023

9

Kúkel Pavel

663

664

271

378

0,50

0,50

31.12.2023

10

Lancík Anton

935

337

0,50

31.12.2023

11

Lazor Marián

22/2

22/1

23

235

1,00

0,50

31.12.2023

12

Medviď Martin

Florková Jana

495

51,5

0,50

31.12.2023

13

Mikloško František

327/7

320

0,50

31.12.2023

14

Polák Ján

179

180

16

444

1,00

0,50

31.12.2023

15

Poláková Lýdia

167

169

8

387

1,00

0,50

31.12.2023

16

Schwarzová Anna

1312/1

364

0,50

31.12.2023

17

Šúlovský Michal

Šúlovská Ľudmila

1182/3

45

0,50

31.12.2023

18

Tolmáči Ladislav

258

257/1

13

291

1,00

0,50

31.12.2023

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016.

 

Ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám.

 

Termín: do 31.12.2018

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za : 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0