Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 7: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 13/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

 

Schvaľuje

 

prenájom časti pozemku parc. č. 224, vinice, o výmere 100 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na liste vlastníctva č. 27, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre MUDr. Eleonoru Bellovú. Žiadateľke bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2023 s podmienkami vyplývajúcimi zo schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €.

 

ukladá

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.

 

Termín: do 31.12.2018

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0