Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 8: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 14/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

Schvaľuje

 

 

prenájom časti pozemku parc. č. 1558, záhrady, o výmere 460 m2, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, Katastrálnym odborom pre hlavné mesto SR Bratislavu, na evidenčnom liste č. 7, okres Bratislava IV, obec Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, pre Ing. Ľubomíra Guláša.

Žiadateľovi bude vypracovaná nájomná zmluva na dobu 5 rokov do 31.12.2023 s podmienkami vyplývajúcimi zo schváleného VZN č. 3/2016 pri ročnej sadzbe nájomného za 1 m2 0,50 €.

 

ukladá

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie novej nájomnej zmluvy.

 

Termín: do 31.12.2018

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská

Za : 6

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0