Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 9: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 15/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

Schvaľuje

 

 

novú nájomnú zmluvu s upravenou výmerou prenajatej časti parcely a z nej vyplývajúceho nájomného ako prípad hodný osobitého zreteľa:

Por. č.

Nájomca

Číslo parcely

Výmera

Nájomné za rok

1.

Eva Jablonková

237/1 – diel č.1

238

434 m2

15 m2

0,50 €/m2

1,00 €/m2

 

S nájomcom bude ukončená v súčasnosti platná nájomná zmluva a zároveň bude uzatvorená nová nájomná zmluva s nájomným v súlade s VZN č. 3/2016 na obdobie do 31.12.2019.

 

ukladá

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy

s podmienkou doplnenia 2 ročného nájomného za dodatočnú časť pozemkov.

 

Termín: do 31.12.2018

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Murín, Prieložný, Šubová

Za : 5

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0