Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 10: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Uznesenie 16/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Schvaľuje

 

plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Bratislava -  Devín na 1. polrok roku 2019 :

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2018

 

- Centrálna evidencia sťažností za rok 2017

- Kontrola vybavovania sťažností

   (Zákon č. 9/2009)

- Dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

- Kontrola použitia finančných rozpočtových prostriedkov na odstránenie havarijného              stavu zvereného majetku MČ Devín v roku 2017 a v roku 2018.

- Kontrola plnenia prijatých uznesení MZ za rok 2017

- Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 (Zákon č. 583/2004 Z. z. a zákon č. 369/1991 Zb.)

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Murín, Prieložný, Šubová

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0