Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 11: Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej

Uznesenie 17/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

Schvaľuje

 

Členov komisie stavebnej a dopravnej v tomto zložení :

 

Bc. Igor Prieložný

 

JUDr. Jana Jakubkovič

 

Ing. arch. Šarlota Mráziková

 

Beáta Polomová

 

Ing. arch. Gabriel Drobniak

 

Za : 4

Jakubkovič, Šubová, Drobniak, Prieložný

Proti: 1

Murín

Zdržal sa : 0

 

 

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0