Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018
Bod č. 12: Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností

Uznesenie 18/2018

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

schvaľuje

 

členov  komisie legislatívno-právnej a podnikateľských činností :

 

 

Ing. Pavol Murín

 

Mgr. Alexandra Riháková

 

Ing. Michaela Kaňová

 

Juraj Foltýn

 

Petra Lišková

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Murín, Prieložný, Šubová

Za : 5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0