Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.01.2019
Bod č. 1: Návrh na odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2

Uznesenie 1/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

odkúpenie hasičského auta CAS 32 T 815 6x6 PR2, rok výroby 1987, registračná zn. 1E2 8524, za kúpnu  cenu  205 000, 00 Kč  (8 030, 00 Eur s prihliadnutím na kurzový rozdiel ku dňu úhrady kúpnej ceny).

Hlasovanie
Prítomní: 21 Neprítomní: 4 Za: 19 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0