Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.01.2019
Bod č. 2: Rôzne

Uznesenie 2/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

zrušenie členstva poslankyne Viery SATINSKEJ v Komisii pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie.

Hlasovanie č. 7
Rôzne (návrh p. Satinskej)
Prítomní: 15 Neprítomní: 10 Za: 15 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0