Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 1: Otvorenie

Uznesenie 001/2019: Otvorenie

Hlasovanie č. 1
Otvorenie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 001/2019
K BODU Č. 1 Otvorenie
A. Konštatuje, že
- zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny
B. Určuje
Zapisovateľa zápisnice: Ivana Brozmanová
Overovatelia zápisnice: Viliam Hajný, Milan Levický
C. Schvaľuje
Program rokovania
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0