Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 2: Žrebovanie náhradníka poslanca

Uznesenie 002/2019: Žrebovanie náhradníka poslanca

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 002/2019
K BODU Č. 2 Žrebovanie náhradníka poslanca
A. Konštatuje, že
- Miestna volebná komisia je uznášania schopná
- Miestna volebná komisia vykonala žreb náhradníka poslanca v zmysle § 189 ods. 3 zákona
číslo 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov medzi náhradníkmi Marek Gomola a Zuzana Révayová
- vyžrebovaný náhradník je Zuzana Révayová Mgr.
- bol zložený sľub poslankyne v zmysle ustanovenia § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie č. 1
žrebovanie náhradníka poslanca
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 5