Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 3: Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie 003/2019: Kontrola plnenia uznesení

Hlasovanie č. 3
Kontrola plnenia uznesení
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 003/2019
K BODU Č. 3 Kontrola plnenia uznesení
I. Prerokovalo,
Kontrola plnenia uznesení
II.
A. Konštatuje, že
Uznesenia boli splnené
Hlasovanie: za - 5, proti – 0, zdržal sa – 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0