Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 5: Rozpočtové opatrenia č. 01/2019

Uznesenie 005/2019: Rozpočtové opatrenia č. 01/2019

Hlasovanie č. 5
Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 005/2019
K BODU Č. 5 Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
I. Prerokovalo
Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
II.
A. Berie na vedomie,
Rozpočtové opatrenia č. 01/2019
B. Schvaľuje
Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2019
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0