Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 4: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Uznesenie 004/2019: Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 004/2019
K BODU Č. 4 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
I. Prerokovalo
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
II.
A. Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie č. 4
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0