Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 6: Poverenie zástupcu starostu obce

Uznesenie 006/2019: Poverenie zástupcu starostu obce

Hlasovanie č. 6
Poverenie zástupcu starostu obce
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 006/2019
K BODU Č. 6 Poverenie zástupcu starostu obce
I. Prerokovalo
Poverenie zástupcu starostu obce
II.
A. Konštatuje, že
Starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov prvá veta poveruje zastupovaním poslanca Rastislava Romančíka
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0