Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 7: Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov

Uznesenie 007/2019: Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov

Hlasovanie č. 7
Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 007/2019
K BODU Č. 7 Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie
poslanca obecného zastupiteľstva o ochrane osobných údajov
I. Prerokovalo
Poverenie na spracúvanie osobných údajov oprávnenej osoby a poučenie poslanca obecného
zastupiteľstva o ochrane osobných údajov (GDPR)
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k GDPR
B. Konštatuje, že
- Poslanci obecného zastupiteľstva vyplnili osobné údaje na ďalšie spracúvanie k potrebám obce
- podpísali súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov
- boli oboznámení o ochrane osobných údajov o ktorých sa pri výkone poslaneckého mandátu
budú stretávať
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0