Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 8: Krízový štáb obce

Uznesenie 008/2019: Krízový štáb obce

Hlasovanie č. 8
Krízový štáb obce
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 008/2019
K BODU Č. 8 Krízový štáb obce
I. Prerokovalo
Krízový štáb obce
II.
A. Berie na vedomie
Informáciu starostu obce k
- personálnym zmenám v obsadení členov Krízového štábu obce
B. Mení
Členov Krízového štábu Ivana Brozmanová, Zuzana Révayová Mgr. za zaniknuté poslanecké
mandáty pri voľbách do samosprávy obce poslancov Dušan Schumichrast a Anna Žiarová
C. Ukladá
Vykonať zmenu v systéme JISHM
Zodpovedný: obec
Termín: ihneď
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0