Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 9: Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...

Uznesenie 009/2019: Smernica o verejnom obstarávaní

Hlasovanie č. 9
Smernica o verejnom obstarávaní
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12
Letecké snímkovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13
Oplotenie areálu ZŠ s MŠ
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14
Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15
Hasičské auto
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16
Detské omaľovánky
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 009/2019
K BODU č. 9 Rôzne
I. Prerokovalo
Rôzne:
A. Berie na vedomie
A.1 Smernica o Verejnom obstarávaní
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019

Zvesené:

Hlasovanie č. 10
Snem ZMOT
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0