Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 9: Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...

Uznesenie

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZO DŇA 30.01.2019 O 19 TEJ HODINE
UZNESENIE Č. 009/2019
K BODU č. 9 Rôzne
I. Prerokovalo
Rôzne:
A. Berie na vedomie
A.2 Snem ZMOTu – člen Rady je starosta obce
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019

Hlasovanie č. 11
Ples samopsrávy
Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0