Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.01.2019
Bod č. 9: Rôzne: Snem ZMOTu, Letecké snímkovanie, Detské maľovanky...

Uznesenie : Žiadosť na výzvu - Podpora rozvoja športu na rok 2019

Schválené znenie uznesenia

UZNESENIE Č. 009/2019
K BODU č. 9 Rôzne
I. Prerokovalo
Rôzne:
A. Berie na vedomie
A.6 žiadosť na výzvu Podpora rozvoja športu na rok 2019
B.6 Súhlasí ak,
Bude potreba ZŠ s MŠ Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy
Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa - 0
V Beniciach: 02.02.2019
Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice
Vyvesené: 02.02.2019
Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0