Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2018
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie 6/18: Uznesenie 6/18

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0